Garantiebeleid

Garanties en aansprakelijkheid

 1. De Consument heeft recht op de wettelijke garantie. SPIN remote verstrekt minimaal de garantie van één jaar op haar Producten bij normaal gebruik door de Consument. De garantietermijn loopt vanaf het moment dat het Product door de Consument is ontvangen.
 2. De Consument heeft geen recht op garantie wanneer Het Product is beschadigd door:
  1. opzet of nalatigheid van de Consument;
  2. onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  3. normale slijtage;
  4. het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  5. reparatie van de Producten door een ander dan SPIN remote.
 3. Binnen de grenzen van de wet, is per schadeveroorzakende gebeurtenis de aansprakelijkheid van SPIN remote uit welke hoofde ook, beperkt tot maximaal de netto prijs die aan de Consument in rekening is of wordt gebracht voor de aanschaf van de gebrekkige, beschadigde of niet geleverde Producten. Bovendien is de aansprakelijkheid in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.
 4. SPIN remote is alleen aansprakelijk voor geleden directe schade. Onder directe schade valt in ieder geval niet: inkomstenderving, winstderving, schade door de onmogelijkheid om bestellingen te plaatsen, gegevensverlies, verminderde goodwill of gemiste besparingen.
 5. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden expliciet anders is bepaald, worden alle garanties en toezeggingen uitgesloten. SPIN remote aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebrekkige materialen, onvoldoende vakmanschap of andere oorzaken, zelfs als deze veroorzaakt zijn door handelen of nalaten van de werknemers of vertegenwoordigers van SPIN remote, tenzij het toepasselijke recht een dergelijke beperking van aansprakelijkheid verbiedt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SPIN remote.
 6. Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van SPIN remote uitsluiten of beperken, wanneer het onder dwingendrechtelijke regels van het toepasselijke recht niet is toegestaan om de aansprakelijkheid op een dergelijke manier uit te sluiten of te beperken.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.